Bảng thời gian diễn ra sự kiện trong game máy chủ Đế Vương
Sự kiện Sub diễn ra Gần nhất Còn lại
Truy tìm GM1

21:00

Rồng Vàng1

21:10

Đại Chiến Kundun - Aida 3 (45, 214) & Aida 4 (29, 54)1

21:00

Thỏ Trắng - Lorencia (200, 110) & Lost 0 (211, 106)2, 3, 4, 5

21:00

Sky Event2, 3, 4, 5

21:15

Boss Attack2, 3, 4, 5

21:30

Happy Hour2, 3, 4, 5

19:00

Raklion2, 3, 4, 5

20:30

XMax Event - Devias 4 (45, 200)2, 3, 4, 5

19:30

Swarm Piece2, 3, 4, 5

00:00

Mùa Hè - Atlan 1 (50, 40) & Lost 0 (211, 106)2, 3, 4, 5

08:00

Bạch Long Điện2, 3, 4, 5

20:25

Blood Event2, 3, 4, 5

19:20

Devil Event2, 3, 4, 5

08:00